Algemene voorwaarden

Sand City
Vrijdag 21 juni 2017;   16.00 tot 01.00.
Zaterdag 22 juni 2017; 09.00 tot 01.00
Zondag 23 juni 2017;   09.00 tot 00.00

 

Titel I: Inleidende bepalingen

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Stichting R.D. Unique Sportevents Veldhoven teneinde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de sport en evenementenbeleving in Nederland, en niet in de laatste plaats de bezoekers, er belang bij heeft dat het desbetreffende evenement (vanaf nu: Sand City) op een ordelijke wijze verloopt. Gedragingen van personen (alleen of in groepen) die de openbare orde en/of de veiligheid bij evenementen verstoren, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van Sand City en kunnen een gevaar opleveren voor personen. Teneinde een ordelijk verloop in de ruimste zin te bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij Sand City te beteugelen heeft de organisatie de onderhavige regels opgesteld.

Artikel 1 Definities

In deze standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Sand City: de stichting R.D. Unique Sportevents Veldhoven, statutair gevestigd te Veldhoven;
  2. Deelnemers: eenieder die zich door middel van een inschrijving via de website van het Sand City, danwel social media of enig andere vorm te kennis heeft gegeven in sportieve vorm deel te nemen aan een van de sporten die Sand City aanbiedt;
  3. Publiek: een ieder die Sand City bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van Sand City;
  4. Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt op het terrein gelegen op het Ketelhuisplein en het Klokgebouw, waaronder in ieder geval een beachsport wordt beoefend, dan wel een gebeurtenis waaraan ingeschreven teams deelnemen onder toeziend oog van het publiek;
  5. Terrein: het Ketelhuisplein en het Klokgebouw, beide gevestigd te Eindhoven waarop het Sand City zich geografisch gezien afspeelt teneinde de daar aangrenzende buurt die op een bepaalde manier betrokken is met het Sand City (de grens die aangehouden wordt, is de grens tot aan het laatste huis waar de muziek is te horen);
  6. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;
  7. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet alsmede andere middelen die het gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden;
  8. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
  9. Vuurwerk: producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden, daaronder in ieder geval begrepen fakkels.
  10. Gedragscode: de huisregels geldende t.o.v. deelnemers en publiek van Sand City.

Artikel 2 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden en de gedragscode zijn verbindend voor eenieder die deelneemt aan Sand City, alsmede voor het publiek. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemende teams. De kennisgeving aan het publiek over de algemene voorwaarden is terug te vinden op de website: www.sandcity.nl en dient voor de inschrijving door de deelnemers te worden geaccepteerd. Deze voorwaarden zullen voor eenieder ten allen tijde toegankelijk zijn vóór, gedurende  en tijdens het evenement. Toegang voor het evenement kan en/of zal worden geweigerd bij het niet naleven van het reglement. Onderstaande algemene voorwaarden vormen een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst tot deelname.

Met de deelname aan Sand City verklaart de deelnemer zich hiermee stilzwijgend akkoord en doet afstand van de naleving van zijn anders luidende voorwaarden.

 

Titel II: Rechten en plichten van de organisatie, deelnemers en het publiek

Artikel 3 Toegang tot het evenement

3.1 Het publiek dient, bij het betreden van Sand City en gedurende de periode dat het op het terrein aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.

Op verlangen van de organisatie, het beveiligingspersoneel en/of de politie dient het publiek ten allen tijde aan te kunnen tonen over een geldig legitimatiebewijs te beschikken.

3.2 Bij het verlaten van het terrein van Sand City, vervallen de daarop geldende algemene voorwaarden.
3.3 Toegangen zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van Sand City.
3.4 Aanwijzingen van de organisatie, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het publiek te worden opgevolgd.

Artikel 4 Aanmelding

4.1 Aanmelding voor een evenement geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website www.beacheventveldhoven.nl
4.2 Na betaling onder vermelding van de teamnaam is de inschrijving definitief.
4.3 Sand City stuurt u een e-mail ter bevestiging van definitieve inschrijving.

Artikel 5 Datum en tijdstip geplande wedstrijden 

Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de vooraf vermelde tijdstip(pen). De organisatoren van Sand City behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.

Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen

De wedstrijden worden gespeeld onder de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van Sand City.

Artikel 7 Alcohol, drugs en handelswaren

7.1 Het is het publiek verboden in staat van dronkenschap en/of onder invloed van drugs Sand City te betreden of op Sand City aanwezig te zijn. Voor de consequenties wordt verwezen naar de gedragscode van het Sand City.

7.2 Het meebrengen van alcoholhoudende dranken en/of drugs vóór, ten tijde of na aanvang van Sand City is verboden.
7.3 De organisatie van Sand City, het beveiligingspersoneel en/of de politie behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder begrepen de verkoop van alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden of in bepaalde delen van Sand City te verbieden of te doen staken.

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1 Het is verboden voorwerpen naar Sand City mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of de openbare orde, inclusief doch niet uitsluitend:

– flessen;

– glazen;

– blikjes;

– kettingen;

– slagwapens;

– steekwapens;

– stootwapens.

8.2 Het is verboden naar Sand City vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.

8.3 Het is verboden bij Sand City te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.

8.4 Het is verboden bij Sand City middelen aan te wenden dan wel voorhanden of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de organisatie, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.

8.5 Het afscheuren,breken, of eender welke vorm van vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het evenemententerrein. De toegang zal geweigerd worden gedurende de gehele editie van het evenement.

8.6 Het is verboden zich bij Sand City te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.

8.7 Het is verboden in het openbaar te urineren.

8.8 Het is verboden bij Sand City de aftasting van de security te weigeren.

8.9 Het is verboden bij Sand City hekken, toiletten, bars en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het speelveld te betreden gedurende de wedstrijden.

8.10 Het is verboden zones te betreden waar u geen toegang tot heeft, zoals bijvoorbeeld backstage, de opslagruimten voor de drank  -en voedselwaren, platform van de dj.

8.11 Dieren zijn slechts toegestaan indien ze zijn aangelijnd. In artikel 6: 179Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een bezitter van dieren aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade tenzij deze bezitter de schadeveroorzaking ook niet had behoren te verhinderen indien hij het dier onder controle zou hebben gehad. Het aanlijnen van dieren geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie.

8.12 Het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend heeft het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het stadion te weigeren.

In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Artikel 9 Veiligheidsredenen

Voor veiligheidsredenen, behoudt de organisator het recht om:

– de deelnemers en het publiek op het terrein te houden tot het einde van het fesitval;

– geheel of gedeeltelijk deelnemers en/of het publiek te verzoeken doch dwingen het terrein te verlaten
– het festival te onderbreken of stoppen;
De organisator kan gedwongen worden om veiligheidsredenen het programma van het evenement te wijzigen.

Titel III: Slotbepalingen

Artikel 10 Wijziging van de standaardvoorwaarden

De organisatie van Sand City kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden  worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

Artikel 11 Exoneratiebeding

De deelnemers en het publiek bevinden zich geheel op eigen risico op het terrein van Sand City. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige letsel en/of schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. De deelnemer vrijwaart Sand City voor aanspraken van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Sanctie

Eenieder die handelt in strijd met deze algemene voorwaarden kan door de organisatie, het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:

– de toegang tot Sand City worden geweigerd;

– uit het terrein van het Sand City worden verwijderd; dan wel

– worden overgedragen aan de politie.